Corinthiaid Caerdydd: Sefydlu’r Tîm Newydd, 22 Gorffennaf 1898

Roedd tai coffi ar droad y 19eg ganrif yn hoff leoliad ar gyfer cyfarfodydd clybiau a chymdeithasau. A hwythau’n llawn papurau newydd a phamffledi, roeddent yn annog cwsmeriaid i hamddena ac yn aml roedd ganddynt ystafelloedd ychwanegol y gellid eu defnyddio ar gyfer grwpiau. Roedd y Criterion Coffee Tavern ar Heol y Bont-faen yn fan cyfarfod rhesymegol i gricedwyr Alpha a oedd bron i gyd o ardal Treganna. Yma y cyfarfuont, ar ôl gwaith, ddydd Gwener 22 Gorffennaf 1898, i gytuno ar gynlluniau ar gyfer ffurfio tîm pêl-droed newydd ar gyfer y tymor nesaf.

Roedd o leiaf 15 yno a mwy na thebyg rhagor. Yr enwau Hill, Gibson, Price, Gallon, Williams, Norie a Frazer oedd rhai yn unig a gofnodwyd yng nghod llawysgrifen y cyfarfod. At ei gilydd, hwy oedd meibion teuluoedd a ddenwyd i Gaerdydd o bob rhan o Brydain gan y cyfleoedd gwaith yn y diwydiannau llongau a glo. Roedd eu tadau’n gymysgedd o seiri coed, gweithwyr metel a gweithwyr ystadau. Roedd rhai fel John Gibson, saer coed o’r Alban, wedi sefydlu eu busnesau eu hunain yng Nghaerdydd. Roedd ei feibion, Jack a Billy, bellach yn gweithio i’w gwmni adeiladu ac yn chwarae i Alpha ar benwythnosau. Roedd eraill yn gwneud eu ffordd eu hunain mewn amrywiaeth o swyddi a phroffesiynau lleol fel athrawon, clercod a gweithwyr swyddfa bost. Yr hynaf yn y cyfarfod oedd Philip Price, 31 oed ac athro yn Ysgol Radnor Road. Mae’n debyg mai’r ieuengaf oedd yn bresennol oedd Jim Norie, clerc llongau 18 oed, yr oedd ei dad hefyd yn hanu o’r Alban. Fodd bynnag, roedd y rhan fwyaf o’r grŵp, gan gynnwys y brodyr Fred a George Hill, meibion garddwr marchnad o Gaerfaddon, yn eu 20au cynnar.

Gyda brawd Philip, Fred Price, yn llywyddu, daeth busnes y dydd i ben yn gyflym. Nid oedd y drafodaeth yn ymwneud â sefydlu tîm newydd ond sut i symud pethau ymlaen ar gyfer tymhorau 1898-99. Efallai’n rhyfedd iawn, cafodd …nifer fawr o enwau eu cynnig ar gyfer y clwb newydd. Yn y pen draw, roedd y rhain wedi’u lleihau i ‘Clwb Pêl-droed Alpha Caerdydd’ neu ‘Cymdeithas Corinthiaid Caerdydd’. Cytunwyd ar yr olaf yn y pen draw gan … fwyafrif helaeth. Mae’n aneglur pam dewiswyd peidio â pharhau â’r enw Alpha. Mae’n ddigon posibl iddynt gael eu denu gan yr ymrwymiad i chwaraeon a chwarae teg oedd yn gysylltiedig â thîm Corinthian a ffurfiwyd yn Llundain ym 1882. Ac eto, pan ddaeth i gyfansoddiad y clwb newydd roedd lobi gref dan arweiniad y brawd ieuengaf Price, sef Roger, y dylid cyfyngu’r aelodaeth honno i dîm criced Alpha Caerdydd ynghyd ag eraill a oedd wedi chwarae i dîm pêl-droed Alpha o’r blaen. Gwrthodwyd hyn gan bleidlais hollt ond ar yr amod bod aelodau newydd yn talu’r tanysgrifiad blynyddol o 4 swllt y flwyddyn ac yn cael eu cymeradwyo gan y pwyllgor.

Etholwyd Fred Price a Billy Gibson, prif ffigyrau tîm criced Alpha, yn gapten ac yn is-gapten y tîm gyda George Gallon, athro 22 oed ac Albanwr arall, yn derbyn rôl yr Ysgrifennydd a’r Trysorydd Anrhydeddus. Wedi cytuno ar wyrdd ac aur ar gyfer lliwiau’r tîm i’r tymor cyntaf, dirprwywyd y dasg annymunol o ddelio â thasgau ymarferol megis caffael y cit ac offer a dod o hyd i gae i bwyllgor a oedd yn cynnwys Jim Norie, Jack Gibson, Philip Price a Fred Hill. 

Accounts

Gyda gêm gyntaf wedi’i chynnig ar gyfer canol mis Medi, ysgogodd y cyfarfod fwrlwm o weithgarwch. Mae cofnodion y clwb yn dangos bod set newydd o grysau wedi’u prynu am £2.4s.6d ynghyd â physt gôl, baneri cyffwrdd a dwy bêl-droed newydd. Ychwanegwyd chwiban newydd at hyn am gost o un swllt a chwe cheiniog. Cynhaliwyd cyfarfod pellach ddydd Iau 25 Awst yn y Criterion Coffee Tavern. O dan gadeiryddiaeth Philip Price y tro hwn, y prif fusnes oedd cytuno ar drefniadau manwl ar gyfer aelodaeth clybiau ac ethol swyddogion y clwb. Yn ogystal, cytunwyd y byddai Corinthiaid Caerdydd yn darparu ail dîm yn y tymor cyntaf. Roedd hyn i fod yn fater dadleuol. Fodd bynnag, roedd y penderfyniad yn pwysleisio uchelgais y clwb a’r hyder y gallai’r tîm newydd ddenu a recriwtio digon o chwaraewyr.

Gyda ffi o bum swllt yn cael ei thalu i Gymdeithas Bêl-droed De Cymru a Sir Fynwy, aeth George Gallon ati i osod cyfres o hysbysebion mewn papurau newydd lleol ar gyfer gemau gyda … chlybiau cryf yng Nghaerdydd a’r cylch. Yn gwbl nodweddiadol o arfer y Corinthiaid, nid oedd gan y tîm unrhyw gynlluniau ar y dechrau i ymuno â chynghrair na chymryd rhan mewn cystadlaethau cwpan ond yn hytrach gofynnodd am gyfres o gemau “cyfeillgar”. Fodd bynnag, o gofio bod y rhai oedd yn ymwneud â’r clwb yn cymryd rhan yn rheolaidd yn y cynghreiriau criced lleol, mae’n anodd gweld bod gan Corinthiaid Caerdydd unrhyw wrthwynebiad sylweddol i ymuno â’r cynghreiriau pêl-droed cymdeithasau lleol ar ryw adeg.

Daeth y gwaith paratoi i’w uchafbwynt gyda gêm ymarfer ddydd Sadwrn 10 Medi ym Mharc Thompson. Daeth hwn yn hoff leoliad y clwb yn y tymor cyntaf, er i gemau cartref gael eu chwarae hefyd ar Gaeau Llandaf. Ar gyfer y gêm ymarfer, aeth ‘tîm y Capten’, dan arweiniad Fred Price, i’r afael ag ‘ochr yr Is-gapten’ o dan Billy Gibson. Adroddwyd am y gêm yn y wasg fel eu gêm ymarfer gychwynnol. Dim ond wythnos yn ddiweddarach trefnwyd iddynt chwarae eu gêm gyntaf a gêm anodd yn erbyn ochr o un o’r prif gynghreiriau lleol, Cynghrair De Cymru.

Yn yr erthygl nesaf byddwn yn edrych ar y gêm gyntaf honno a’r hyn a fyddai’n dymor cyntaf llawn digwyddiadau ar gyfer Clwb Pêl-droed Corinthiaid Caerdydd newydd ei ffurfio. 

Cedwir cofnodion Clwb Pêl-droed Corinthiaid Caerdydd ar gyfer y cyfnod 1898-1905 yn Archifau Morgannwg, a’r cyfeirnod yw D751.  Mae’r erthygl hon yn tynnu ar y cofnodion ochr yn ochr â deunydd sydd i’w gael ar Bapurau Newydd Cymru Ar-lein gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru.  Darparwyd cymorth a chyngor hefyd gan Amgueddfa Criced Cymru wrth olrhain hanes tîm criced Alpha Caerdydd.

Tony Peters, Gwirfoddolwr Archifau Morgannwg

Corinthiaid Caerdydd: Y Dechrau’n Deg

Mae cofnodion cynnar clwb pêl-droed cymdeithas Corinthiaid Caerdydd, a adwaenir yn well efallai’r dyddiau hyn fel Corries Caerdydd, wedi eu cadw yn Archifau Morgannwg. Mae’r cofnodion yn cwmpasu 7 mlynedd cyntaf hanes hir y clwb, gyda’r tîm yn cael ei gyfansoddi’n ffurfiol mewn cyfarfod a gynhaliwyd ar 22 Gorffennaf 1898. 

Picture1

Y llynedd, fe gyhoeddom ni yr hyn a dybiwn yw’r ffotograff cyntaf o dîm y Corinthiaid, a gymerwyd tua’r adeg honno, a gofynnom am wybodaeth ynghylch a allai unrhyw gemau fod wedi’u chwarae cyn mis Gorffennaf 1898. Diolch i’r rhai a atebodd gan helpu i ychwanegu at ein gwybodaeth am Gorinthiaid Caerdydd.  Dyma’r erthygl ddilynol sydd, gobeithio, yn ateb ychydig mwy o gwestiynau ynghylch ffurfio, a blynyddoedd cynnar y Corinthiaid.

Minutes p2

Fe fu’r Corinthiaid yn chwarae cyn Gorffennaf 1898. Ceir adroddiadau am Gorinthiaid Caerdydd, … tîm teithiol sydd newydd ei ffurfio, yn chwarae … eu gêm gychwynnol… yn Nhresimwn ar Ŵyl Steffan 1897. Cyhoeddwyd enwau’r tîm yn y papur newydd gyda chyfarwyddiadau y byddai’n rhaid i’r chwaraewyr ymgynnull am ‘1.20 yn brydlon’ yng Ngorsaf Reilffordd y Great Western yng Nghaerdydd. Mae wedi’i ddogfennu’n dda bod y Corinthiaid wedi’u ffurfio gan chwaraewyr o dîm criced Alpha Caerdydd fel modd o gadw’n heini a chadw’n brysur yn ystod tymor y gaeaf.  Cadarnha archwiliad o’r tîm a ddewiswyd ar gyfer 26 Rhagfyr 1897 ei fod yn tynnu’n sylweddol ar y rhai a oedd wedi chwarae ar ran yr Alpha yn gynharach yr haf hwnnw.  

O ran y gêm ei hun, Corinthiaid Caerdydd oedd y buddugwyr cyfforddus gan ennill o 10 gôl i 1. Mae adroddiad byr iawn yn cadarnhau ei bod yn … bleserus iawn ac nid yn gêm un ochrog o bell ffordd. Sgoriwr y tîm cartref mae’n debyg oedd Parsloe, mab 16 oed yr Is-bostfeistr lleol. Er na roddir manylion byddai wedi bod yn syndod pe na bai enwau’r heolion wyth lleol, Deere, Holley, Watts a Vaughan wedi ymddangos ar daflen tîm Tresimwn.

Felly pwy sgoriodd y gôl gyntaf i’r Corinthiaid?  Ni fyddwn fyth yn siŵr ond mae’n debyg i’r anrhydedd fynd i un o’r brodyr Price, gyda Philip a Roger yn sgorio 7 o’r goliau a sgoriwyd gan y tîm y diwrnod hwnnw. Yn eu dyddiau cynnar, mae’n debyg fod y Corinthiaid yn fwyaf adnabyddus am yr arweinyddiaeth a ddangoswyd, ar y cae ac oddi arno, gan y brodyr Gibson, sef Jack a Billy. Fodd bynnag, yn y blynyddoedd cychwynnol, y pum brawd Price oedd asgwrn cefn y tîm, gyda Fred Price yn gapten ac yn ddylanwad mawr o ran yr amddiffyn.

Felly beth fu’r ysgogiad i ffurfio’r Corinthiaid?  Roedd y cricedwyr Alpha yn grŵp clos o ardal Treganna yng Nghaerdydd.  Roedd llawer wedi dod at ei gilydd am y tro cyntaf fel disgyblion yn Ysgol Fwrdd Radnor Road ac wedi hynny fe fyddent yn aml yn dychwelyd i chwarae pêl-droed i dîm hen fechgyn Radnor Road yn erbyn yr athrawon. Daeth tri ohonynt maes o law yn athrawon eu hunain, George Gallon, Bill Merrett a Philip Price, gyda Price yn addysgu yn Radnor Road. 

Fel mabolgampwyr ifanc talentog, nid oedd yn syndod iddynt ffurfio tîm pêl-droed Alpha Caerdydd a chwaraeai gemau achlysurol yn ystod misoedd y gaeaf.  O ystyried eu cysylltiadau, darparwyd tîm i’w gwrthwynebu ar sawl achlysur, gan dîm Athrawon Caerdydd. Hyd yn oed ar y pwynt cynnar hwn, roedd tîm Alpha yn amlwg o safon gweddol.  Er mai’r gwrthwynebwyr oedd ail dîm Athrawon Caerdydd, yn y cyfnod hwn roedd yr Athrawon yn dîm aruthrol gyda’u tîm cyntaf yn chwarae yng Nghynghrair Cymdeithas De Cymru.  

Nid oes cofnod pendant o’r hyn a ysgogodd y penderfyniad i ffurfio’r Corinthiaid ond mae’n ddigon posibl bod y cynllun wedi’i drafod yng nghinio blynyddol clwb criced Alpha a gynhaliwyd ym Mwyty’r Philharmonig ar Ddydd Mercher 1 Rhagfyr 1887. Fel dynion ifanc, sengl yn bennaf, mae’n siŵr eu bod yn awyddus i drefnu gêm ar Ŵyl Steffan.  Yn hytrach na’u trefn arferol o gynnal gemau lleol ym Mharc Thompson a Gerddi Sophia, mae’n ddigon posibl bod gêm oddi cartref wedi ymddangos yn ddeniadol. Nid yw’n glir pam y dewisasant Dresimwn, ar wahân i’r ffaith ei fod o fewn pellter teithio hawdd o Gaerdydd ar y rheilffordd.

O ran enw’r tîm, mae’n ddigon posibl eu bod wedi cael eu hysbrydoli gan dîm enwog y Corinthiaid a ffurfiwyd yn Llundain ym 1882. Wedi ymrwymo i gynnal egwyddorion chwarae’n deg, ystyriwyd bod y Corinthiaid yn dîm hudolus a ddaeth â’r chwaraewyr amatur gorau at ei gilydd.  Gan wrthod mynd am gystadlaethau cynghrair neu gwpan, chwaraeai’r Corinthiaid gyfresi o gemau cyfeillgar a mynd ar deithiau helaeth. O bosibl i adlewyrchu delwedd Corinthiaid Llundain, ffurfiodd Corinthiaid Caerdydd ‘dîm teithiol’ ar yr un patrwm.

Yn ystod y misoedd canlynol ymddangosodd tîm pêl-droed Alpha Caerdydd ar o leiaf ddau achlysur arall mewn gemau lleol yng Nghaerdydd.  Fodd bynnag, chwaraeodd yr un grŵp o chwaraewyr hefyd gêm arall fel Corinthiaid Caerdydd ar 29 Ionawr 1898 ac eto yn Nhresimwn. Y diwrnod hwnnw tîm criced Alpha Caerdydd, oedd asgwrn cefn y tîm gyda’r teuluoedd Gibson, Hill a Price yn darparu 9 o’r chwaraewyr. 

A dynnwyd y ffotograff o Gorinthiaid Caerdydd ar 29 Ionawr? Mae deg o’r un ar ddeg o chwaraewyr a drodd allan i’r cae dros y Corinthiaid yn Nhresimwn yn y ffotograff. Mae gwisg y tîm hefyd yn edrych yn debyg iawn i’r aur a’r gwyrdd a ddefnyddiodd y Corinthiaid yn eu tymor cyntaf.  Fodd bynnag, mae’r cofnodion yn awgrymu mai’r unfed chwaraewr ar ddeg yn Nhresimwn oedd E T Williams, ond yr unfed dyn ar ddeg yn y ffotograff yw Bill Wynes. Heb os, mae’n ffotograff cynnar iawn o’r Corinthiaid.  Fodd bynnag, o ystyried na ellir gosod y lleoliad ac na ddewiswyd Bill Wynes ar gyfer gêm Tresimwn, nid yw’r dystiolaeth yn bendant bod y llun wedi’i gymryd ar 29 Ionawr 1898.

Wrth i’r tymor ddirwyn i ben bu’n rhaid gwneud penderfyniad. A ddylai cricedwyr Alpha hefyd sefydlu tîm pêl-droed yn fwy ffurfiol ac, os felly, beth oedd y ffordd orau o fynd ati i wneud hyn?

Yn yr erthygl nesaf byddwn yn edrych ar gofnodion y cyfarfod yn y Criterion Coffee Tavern yn Nhreganna ar 22 Gorffennaf 1898 a arweiniodd at sefydlu Clwb Pêl-droed Corinthiaid Caerdydd a’r tymor cyntaf a oedd yn llawn digwyddiad.

Cedwir cofnodion Clwb Pêl-droed Corinthiaid Caerdydd ar gyfer y cyfnod 1898-1905 yn Archifau Morgannwg, a’r cyfeirnod yw D751.  Mae’r erthygl hon yn tynnu ar y cofnodion ochr yn ochr â deunydd sydd i’w gael ar Bapurau Newydd Cymru Ar-lein gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru. Derbyniwyd cymorth a chyngor hefyd wrth olrhain hanes clwb criced Alpha Caerdydd gan Amgueddfa Criced Cymru.

Tony Peters, Gwirfoddolwr Archifau Morgannwg

Pafiliwn Pier Penarth

Cafodd y pier ym Mhenarth ei godi gan gwmni preifat a’i agor ym 1895.  I ddechrau, gwnaeth y cyfarwyddwyr osgoi’r arfer, a fabwysiadwyd gan lawer o bierau eraill, o ddarparu adloniant a difyrrwch, gan gredu na fyddai hyn yn cyd-fynd â delwedd Penarth.  Yn hytrach, defnyddiwyd y pier ar gyfer mynd am dro, eistedd yn yr haul, neu fynd ar long stêm am daith ar draws Môr Hafren.

Newidiodd hyn yn raddol ac, ym 1907, codwyd pafiliwn pren ym mhen môr y pier.  Fe’i gelwir yn Bafiliwn Bijou, ac fe’i prydleswyd i gyfres o reolwyr a drefnodd amrywiaeth o gyngherddau a pherfformiadau eraill.  Yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, cafodd y pier ei ddefnyddio at ddibenion milwrol ac, erbyn diwedd yr ymladd, roedd angen gwario llawer o arian er mwyn ei atgyweirio.  Nid oedd y perchnogion yn teimlo y gallent gyflawni hyn ac, ar ôl trafodaethau hirfaith, gwerthwyd y pier, ym 1924, i Gyngor Dosbarth Dinesig Penarth.

D1093-1-6 p1

Yn ogystal ag atgyweirio’r pier, dechreuodd y Cyngor lunio cynlluniau ar gyfer y pafiliwn newydd, ar ochr y tir, y gellir ei weld ym mraslun Mary Traynor.  Roedd yr adeilad concrid Art Deco a agorwyd ym mis Mai 1929 yn ymestyn dros 4,000 troedfedd sgwâr (370 o fetrau sgwâr).  Roedd ganddo lwyfan mawr, balconi a seddau ar gyfer 600 o bobl.  Ar ôl gwaith adnewyddu cyfyngedig, ail-agorodd yr hen bafiliwn fel neuadd ddawns, ond fe’i dinistriwyd gan dân ar 3 Awst 1931.  Gwnaeth y tân hefyd ddifrodi llawer o’r pier, ond ni ledaenodd cyn belled â’r pafiliwn newydd.

Wrth ymateb i chwaeth newidiol y cyhoedd, newidiwyd y pafiliwn, ym 1932, i ddangos ffilmiau.  Fodd bynnag, nid oedd y fenter honno’n llwyddiannus a chaeodd y sinema ym mis Mehefin 1933.  Ar ôl cynnal gwaith pellach arno, ail-agorwyd y pafiliwn ym 1934 fel Ystafell Ddawns y Marina gan aros felly, drwy gyfnodau da a drwg, am flynyddoedd lawer.  O’r 1960au, dechreuodd y pafiliwn ddirywio’n raddol, tra’n gwasanaethu’n amrywiol fel bwyty, clwb snwcer a champfa.  Ond gan nad oedd ganddo ddigon o wres, ni ddefnyddiwyd yr adeilad yn fawr yn ystod y gaeaf.

Yn 2008, ffurfiwyd Penarth Arts & Crafts Ltd (PACL) fel elusen i adfer y pafiliwn.  Gyda chymorth Cronfa Dreftadaeth y Loteri, cwblhawyd eu rhaglen adnewyddu gwerth £3.9 miliwn yn 2013.  Yn allanol, mae ymddangosiad yr adeilad wedi’i wella drwy osod teils sinc ar draws y to yn lle paent gwyrdd oedd wedi pylu.  Mae Pafiliwn y Pier bellach yn gweithredu fel oriel, sinema, caffi a gofod y gellir ei ddefnyddio ar gyfer cyfarfodydd neu ddigwyddiadau preifat eraill.

David Webb, Gwirfoddolwr Archifau Morgannwg

Ffynonellau a ddefnyddiwyd: